Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

bandleader

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viakattrina kattrina
bandleader
Ostatnia prosta.
2841 c798 500
Reposted fromwestwood westwood viaIriss Iriss
bandleader
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
bandleader
9498 f26c 500
Reposted frommyminds myminds viaMerrry98 Merrry98
bandleader
3439 11be
Reposted fromshepard shepard viaMerrry98 Merrry98

May 17 2015

bandleader
W liście pisanym ręcznie czytamy nie tylko to, o czym ktoś nam donosi. Czytamy również to, co kryje się w kształcie słów czy nawet poszczególnych liter, w ich pochyłości, rozwlekłości, gęstości. Czytamy, czy te litery drżały w trakcie ich pisania, czy się poddawały lub stawiały opór, czy wypływały na papier pospiesznie, podniecone lub rozgoryczone, czy w mozole dopływały do ręki..

                                                         ~Wiesław Myśliwski
bandleader
bandleader
(1) tumblr
Reposted fromweightless weightless
bandleader

May 16 2015

May 15 2015

bandleader
6999 e90f
Reposted frompupuch pupuch viaMerrry98 Merrry98
4141 2566
Reposted fromtwice twice viaMerrry98 Merrry98
bandleader

May 14 2015

bandleader
5436 2b7a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
7303 554e
bandleader
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSuuoon Suuoon
bandleader
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSuuoon Suuoon
9910 902e 500
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaSuuoon Suuoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl